Personvernerklæring / Terms of use (please see further down for English version)

MadeToGrow AS («MTG») sine digitale læringsplattform har til hensikt å styrke menneskers motivasjon, læring og livsmestring. Denne erklæringen gir nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Dersom du har noen spørsmål som du ikke finner svar på her er du velkommen til å ta kontakt med oss på post@madetogrow.no.

1. Prøveperiode

Ved registrering av bruker i MadeToGrow appen gjennom våre hjemmesider www.madetogrow.no/app, vil du få 7 dagers gratis prøveperiode. Du registrerer ditt betalingskort og med mindre du sier opp innen prøveperioden er over, vil abonnementet automatisk belastes. Med eller uten betalt abonnement, har alle med registrert bruker tilgang til alle gratis programmer i appen.

Ved registrering av bruker i MadeToGrow appen gjennom Google Play eller App Store, er det ingen gratis prøveperiode, men du har uansett tilgang til alle gratis programmer som er tilgjengelig.

Ved registrering av bruker på MadeToGrow University, får alle tilgang til en del gratis innhold. Kurs kjøpes direkte på MadeToGrow University, eller gjennom avtale om fakturering.

2. Priser og fakturering

Ca 20% av innholdet i MadeToGrow appen er gratis. Ønsker du tilgang på øvrige programmer kan du velge mellom månedsabonnement til NOK 595, 6 måneders abonnement til kr NOK 1.295 eller 12-måneders abonnement til NOK 1.195. Har du registrert bruker i Google Play eller App Store, fornyes automatisk ditt abonnement med mindre du stanser det. Det gjør du ved å gå inn i Google Play eller App Store hvor du håndterer dine app abonnementer.

Dersom du har registrert bruker gjennom våre hjemmesider www.madetogrow.no/app, vil ditt abonnement automatisk fornyes med mindre du gir oss beskjed om å stanse det, til post@madetogrow.no).

For brukere av MadeToGrow University blir du belastet eller fakturert en gang for kurset du kjøper og beholder retten til tilgang i 12 måneder.

3. Brukere av læringsplattformen

Plattformen inneholder programmer med læringsvideoer, personlige historier, utfordringer, kartlegginger, quiz, minispill, refleksjonsoppgaver og mentale teknikker. Deltakerens svar på oppgaver lagres i appen.

Vi samler inn noen eller alle følgende opplysninger om brukere i plattformen, hvor flere er frivillig å fylle inn:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Kjønn
 • Fødselsår
 • Skole-/virksomhetstilhørighet (ved større grupper i skole eller virksomheter)
 • Rolle (elev, lærer, foreldre, leder etc)
 • Betalingsinformasjon
 • Bruk av plattformen, som frekvens og varighet, hvilke programmer som er besøkt/gjort, samt besvarelser i programmene
 • Oversikt over brukerens utvikling basert på kartlegginger

MTG må behandle ovennevnte opplysninger for å oppfylle avtalen med deg som bruker. Informasjonen samles inn for å tilby brukerne et best mulig produkt, herunder for å kunne forbedre og videreutvikle tjenesten. Alle deltakere skal føle seg trygge på at personlige data de ønsker å holde for seg selv blir oppbevart trygt og utilgjengelig for andre. Personlige data vil ikke bli gjort tilgjengelig for personer eller organisasjoner utenfor MadeToGrow.

Opplysningene kan bli benyttet til å analysere brukeradferd for å forstå hvordan plattformen brukes og hvordan den kan forbedres og videreutvikles. De demografiske parameterne kjønn, alder, og skole-/virksomhetstilhørighet kan bli benyttet til å sammenligne ulike typer brukere. Opplysningene kan også bli benyttet i forbindelse med forskningsarbeid vi gjør, se neste punkt.

4. Bruk av opplysninger til forskning

Opplysninger som vi innhenter om brukere kan bli benyttet til forskningsformål, dersom den enkelte bruker samtykker til dette.  Opplysninger som vi samler inn vil kunne benyttes til å forske på faktorer som motivasjon, læring og livsmestring. Dette vil både bidra til forbedring av plattformen og dets innhold, samt til viktig samfunnsforskning.

Alle opplysninger som benyttes til forskningsarbeid vil bli erstattet med et nummer, slik at ditt navn eller e-postadresse ikke fremgår. Alle som får tilgang til opplysningene er underlagt

taushetsplikt. Brukerens personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Brukere av plattformen kan når som helst velge å avstå fra at brukeropplysninger benyttes til forskningsarbeid, uten å oppgi noen grunn og uten at dette vil medføre noen konsekvenser for brukeren.

Resultatene av forskningen kan bli publisert som gruppedata.

5. Utlevering av personopplysninger og taushetsplikt

Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vi vil ikke gi andre innsyn i dine personlige notater, besvarelse eller opplysninger for øvrig, med mindre du skulle ønske å dele dette med noen.

MTG benytter underleverandører for enkelte administrative og utviklingsmessige formål. Vi vil i utgangspunktet ikke behandle personopplysninger om deg utenfor EU/EØS. Vi benytter allikevel noen underleverandører som per definisjon er lokalisert utenfor EU/EØS.

Disse er som følger:

Andre Lincoln Read og Techvalens bistår oss med utvikling av plattformen vår og disse har signert avtale om behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Alle i MTG har taushetsplikt om den informasjonen om deg som vi får kunnskap om og dette vil bli behandlet konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten ditt samtykke. Taushetsplikten gjelder både ansatte, innleide og underleverandører, også etter avtaler er opphørt.

6. Hvordan du kan benytte dine rettigheter som registrert

Ettersom personopplysningene som behandles gjelder deg har du rettigheter både som registrert og forskningsdeltaker. Disse er som følger:

 • Rett til innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
 • Rett til retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
 • Rett til å bli glemt
 • Rett til å begrense behandlingen
 • Rett til å motsette seg behandling
 • Rett til dataportabilitet

6. Endring og sletting av data

Du kan få rettet personopplysninger ved å logge deg på læringsplattformen og du kan endre opplysninger om deg selv under din brukerinformasjon. Dersom du ikke lenger ønsker å benytte deg av våre tjenester kan du kontakte oss så kan vi sørge for at alle opplysninger du har lagt inn slettes. Da kan du sende en epost til post@madetogrow.no fra den eposten du er registrert med, hvorpå vi verifisere at du faktisk ønsker å slette din bruker og dine data hos oss. Eventuelt kan du kontakte oss via dette skjemaet: https://madetogrow.no/kontakt/.

Utover dette så lagrer vi opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å tilby våre tjenester som er beskrevet over. Vi vil slette opplysningene når formålet med behandlingen er gjennomført. Vi forbeholder oss retten til å benytte enkelte anonymiserte data videre i forbindelse med forskning. Anonymisering medfører at opplysningene ikke lenger kan peke tilbake på den som har gitt opplysningene.

Du har og rett til å klage oss inn til Datatilsynet dersom du ikke liker måten vi behandler dine personopplysninger på.

7. Kontaktinformasjon til forskningsleder og behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål som gjelder dine personopplysninger, læringsplattformen eller forskningsstudien, kan du ta kontakt med Behandlingsansvarlig:

MadeToGrow AS, Org.nr. 919110635, Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

v/ daglig leder Sissel Naustdal

 

Terms of use (English version)

MadeToGrow AS («MTG»)’s digital learning platform aims to strengthen people’s motivation, learning and coping with life. This declaration provides further information on how we process personal data. If you have any questions that cannot be answered here, you are welcome to contact us at post@madetogrow.no.

1. Trial period

When registering a user in the MadeToGrow app through our website www.madetogrow.no/app, you will get a 7-day free trial period. You register your payment card and unless you cancel before the trial period is over, the subscription will automatically be charged. With or without a paid subscription, anyone with a registered user has access to all free programs in the app.

When registering a user in the MadeToGrow app through Google Play or the App Store, there is no free trial period, but you still have access to all free programs that are available.

By registering as a user at MadeToGrow University, everyone gets access to some free content. Courses are purchased directly at MadeToGrow University, or through an invoicing agreement.

2. Prices and invoicing

About 20% of the content in the MadeToGrow app is free. If you want access to other programs, you can choose between a monthly subscription for NOK 595, a 6-month subscription for NOK NOK 1,295 or a 12-month subscription for NOK 1,195. If you have registered as a user in Google Play or the App Store, your subscription is automatically renewed unless you stop it. You do this by going into Google Play or the App Store where you manage your app subscriptions.

If you have registered as a user through our website www.madetogrow.no/app, your subscription will be automatically renewed unless you notify us to stop it, to post@madetogrow.no).

For users on MadeToGrow University, you are billed once for your course subscription with the right to access in 12 months.

3. Users of the learning platform

The platform contains programs with learning videos, personal stories, challenges, maps, quizzes, mini-games, reflection tasks and mental techniques. The participant’s answers to tasks are stored in the app.

We collect some or all of the following information about users in the platform, some of whom voluntarily fill in:

 • Name
 • E-mail address
 • Gender
 • Year of birth
 • School/company affiliation (in the case of larger groups in schools or companies)
 • Role (student, teacher, parents, manager etc.)
 • Payment information
 • Use of the platform, such as frequency and duration, which programs have been visited/completed, as well as answers in the programs
 • Overview of the user’s development based on surveys

MTG must process the above information in order to fulfill the agreement with you as a user. The information is collected to offer users the best possible product, including to be able to improve and further develop the service. All participants should feel confident that personal data they wish to keep to themselves will be kept safe and inaccessible to others. Personal data will not be made available to persons or organizations outside MadeToGrow.

The information can be used to analyze user behavior to understand how the platform is used and how it can be improved and further developed. The demographic parameters gender, age, and school/company affiliation can be used to compare different types of users. The information may also be used in connection with research work we do, see next chapter.

4. Use of information for research

Information that we collect about users can be used for research purposes, if the individual user consents to this. Information that we collect can be used to research factors such as motivation, learning and coping with life. This will both contribute to the improvement of the platform and its content, as well as to important social research.

All information used for research work will be replaced with a number, so that the user’s name or e-mail address does not appear. Everyone who gets access to the information is subject to a duty of confidentiality. The user’s personal data will be treated confidentially in accordance with current privacy legislation.

Users of the platform can at any time choose to refrain from user data being used for research work, without giving any reason and without this entailing any consequences for the user.

The results of the research may be published as group data.

5. Disclosure of personal data and confidentiality

Your personal data will be treated confidentially and we will not give others access to your personal notes, answers or other information, unless you wish to share this with someone.

MTG uses subcontractors for certain administrative and development purposes. In principle, we will not process personal data about you outside the EU/EEA. We still use some subcontractors who, by definition, are located outside the EU/EEA.

These are as follows:

Others Lincoln Read and Techvalens assist us with the development of our platform and these have signed an agreement on the processing of personal data in accordance with this declaration.

Everyone at MTG has a duty of confidentiality regarding the information about you that we become aware of and this will be treated confidentially and not made available to outsiders without your consent. The duty of confidentiality applies to both employees, contractors and subcontractors, even after agreements have ended.

6. How you can use your rights as a registered user

As the personal data that is processed concerns you, you have rights both as a registered person and as a research participant. These are as follows:

 • Right to access the personal data and information about the processing
 • Right to correction and deletion of incomplete or incorrect information
 • Right to be forgotten
 • Right to restrict processing
 • Right to object to processing
 • Right to data portability

6. Changing and deleting data

You can have your personal information corrected by logging in to the learning platform and you can change information about yourself under your user information. If you no longer wish to use our services, you can contact us and we can ensure that all information you have entered is deleted. Then you can send an e-mail to post@madetogrow.no from the e-mail you are registered with, after which we will verify that you actually want to delete your user and your data with us. Alternatively, you can contact us via this form: https://madetogrow.no/kontakt/.

You also have the right to complain to the Norwegian Data Protection Authority if you do not like the way we process your personal data.

7. Contact information for the research leader and data controller

If you have questions regarding your personal data, the learning platform or the research study, you can contact the Data Controller:

MadeToGrow AS, Org. no. 919110635, Address: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, General Manager Sissel Naustdal[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]